Skip to the content

De overheid wil al jaren de kwaliteit van de incassobranche en dienstverleners verbeteren en schuldenproblematiek gerichter aanpakken. Inmiddels is er een conceptwetsvoorstel uitgebracht voor de Wet kwaliteit incassodienstverlening (Wki). In dit artikel lichten we de kern van de wetgeving toe en de visie van Cannock hierop.

De kern van het conceptwetsvoorstel

Deze nieuwe wet moet gaan helpen om de kwaliteit van de dienstverlening te verhogen en stelt eisen aan incassowerkzaamheden door verschillende partijen. Minister Dekker vertelt hierover: “Het innen van schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Het is niet de bedoeling dat mensen met schulden door onjuiste incassopraktijken dieper in de problemen komen. Daarom hebben incassobureaus voortaan een registratie nodig om hun werk te mogen doen. Daarmee kunnen we de goeden van de kwaden scheiden.” Er worden daarnaast eisen gesteld aan de uitvoering van incassowerkzaamheden en er komt toezicht op de naleving daarvan. Bovendien willen incassobureaus inzage krijgen in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). Voor schuldeisers is het prettig dat zij meer inzicht krijgen in de kwaliteit van het incassobureau waarmee ze in zee zijn gegaan. Werkzaamheden worden immers uit naam van de opdrachtgever verricht.

"Het innen van schulden hoort op een verantwoorde en fatsoenlijke manier te gebeuren. Het is niet de bedoeling dat mensen met schulden door onjuiste incassopraktijken dieper in de problemen komen."

Minister Dekker

Lobby-actie van de NVI

De NVI (Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen) is nauw betrokken bij het vormgeven van de nieuwe wetgeving. Zij juichen de regulering van harte toe, maar er zijn ook elementen in de concept-wet die volgens de NVI anders geregeld moeten worden. Daarom voeren zij met veel stakeholders overleg.

De NVI pleit daarbij voor:

  • Een gelijk speelveld in de schuldenketen: de regulering in de incassobranche is een ideaal moment om haar ook bevoegdheden te geven, waaronder inzage in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP). En om duidelijke afspraken te maken over de taakverdeling tussen incassobureaus en gerechtsdeurwaarders.
  • Incassoregister met alleen hoge kwaliteit inschrijvingen: de NVI is voor invoering van een incassoregister die de goede van de slechte incassodienstverleners moet onderscheiden, mits er concrete en hoge kwaliteitseisen aan worden gesteld, tevens op het gebied van opleidingen. Het is daarnaast belangrijk dat alle dienstverleners hierin komen te staan, dus ook de gerechtsdeurwaarders. De NVI is van mening dat zij de juiste partij zijn om het nieuwe incassoregister te beheren.
  • Sterk en eenduidig toezicht: in het wetsvoorstel is nog veel onduidelijk over toezicht op het incassoregister. Dat richt zich nu op toezicht dat deels wordt ondergebracht bij de Inspectie Justitie en Veiligheid, deels bij de deken en deels bij het BFT. De NVI wil dat er één toezichthouder voor de gehele schuldenketen wordt benoemd. Die bovendien niet alleen toezicht houdt op de financiën, maar ook op de kwaliteit en integriteit van incassobureaus. De NVI vindt dat maatschappelijk verantwoord incasseren en fatsoenlijke omgangsvormen minstens zo belangrijk zijn.

Jos-Pieter Baardse, 
Manager Operations Incasso

Uiteraard houdt ook Cannock alle ontwikkelingen rondom de nieuwe wetgeving nauwlettend in de gaten. Jos-Pieter Baardse, Manager Operations Incasso, vertelt meer over de visie van Cannock op de nieuwe wetgeving en welke aanpak daarbij past. Want dat de nieuwe wetgeving er snel moet komen is juist in deze crisistijd belangrijk.

De maatschappelijke rol van incassobureaus

Cannock bekijkt samen met haar opdrachtgevers welke aanpak passend is en op welke manier schuldenaren centraal gesteld worden. “Wij weten dat communicatie bijvoorbeeld in begrijpelijke taal moet plaatsvinden, dat onze medewerkers daar ook naar handelen en we weten welke duidelijke oplossingen we aan kunnen bieden aan iemand met schulden”, vertelt Jos-Pieter. “Onze opdrachtgevers eisen, terecht, steeds vaker dat wij als incassobedrijf een maatschappelijke rol pakken. Daar zijn wij als bedrijf ook meer mee bezig de laatste jaren. Voor een van onze klanten voeren wij zelfs tevredenheidsonderzoeken uit onder hun debiteuren. Dat is een mooie manier om te laten zien dat je in de praktijk dus écht de schuldenaar centraal kunt stellen. En het helpt om je dienstverlening continu te blijven verbeteren.”

Gevolgen van de Coronacrisis

De Nederlandse economie heeft een flinke klap gehad van de uitbraak van het coronavirus. Bedrijven zien hun omzet dalen, zeker ondernemingen in specifieke branches die gedwongen werden om de deuren tijdelijk te sluiten. Dat brengt meer schulden en faillissementen met zich mee. “Het is altijd belangrijk dat we schulden proberen minnelijk op te lossen, maar in tijden van crisis zelfs een noodzaak”, vertelt Jos-Pieter. “Als een bedrijf failliet gaat zijn we al te laat. Bovendien heeft dit ook grote gevolgen voor de mensen die er werken. Zij moeten een andere baan zoeken en hebben misschien tijdelijk minder inkomsten. Daarom zien wij nog meer noodzaak om snel werk te maken van de nieuwe wetgeving. Die is nu nog relevanter en heeft, mits goed vormgegeven, voordelen voor alle betrokken partijen.”

“Het is altijd belangrijk dat we schulden proberen minnelijk op te lossen, maar het is in tijden van crisis zelfs een noodzaak. Hoe eerder we aan de bel trekken en problematiek signaleren, hoe minder kosten en stress dit met zich meebrengt. Dit biedt voordelen voor alle betrokken partijen.”

Schuldenproblematiek zo vroeg mogelijk aanpakken

Wie een product of dienst koopt, moet daarvoor betalen, ook in crisistijd. Gebeurt dat niet binnen de afgesproken termijn, dan gaat vroeg of laat een externe partij met het innen van de openstaande schuld aan de slag. De kosten voor een extern juridisch incassotraject lopen al snel hoog op. Schuldenproblematiek moet zo vroeg mogelijk worden gesignaleerd en aangepakt. Daar moet de nieuwe wetgeving bij gaan helpen. Jos-Pieter licht toe: “Hoe eerder we aan de bel trekken en problematiek signaleren, hoe minder kosten en stress dit met zich meebrengt. Dat is voor alle betrokken partijen beter. Ik vind dat de rol voor het vroeg opmerken van schulden typisch een taak is van de incassobranche. Inzage in de basisregistratie persoonsgegevens (BRP) zou ons hierbij helpen. De kans is dan groter dat we al in de incassofase een schuld kunnen innen. Dat voorkomt een kostbare gerechtelijke procedure.”

Incassobureaus kunnen hun werkzaamheden bovendien een stuk efficiënter uitvoeren, want het is zonde als er tijd en energie wordt besteed aan iemand die bijvoorbeeld allang is verhuisd of zelfs overleden. Met de juiste informatie is het mogelijk om veel sneller in contact met de schuldenaar te komen en de eventuele schuldenproblematiek in kaart te brengen.

Beter reguleren, minder stapeling van kosten

“Wij onderschrijven de meeste punten uit de lobby-actie van de NVI”, licht Jos-Pieter toe. “Een van de doelen is om in alle gevallen een minnelijke oplossing centraal te stellen en de incassobranche daar de juiste tools voor te verstrekken (zoals toegang tot de BRP, red.). Toegang tot deze bron zou voor onze branche nieuw zijn en revolutionair. Omdat persoonlijke gegevens goed beschermd moeten worden, zijn we voor duidelijke regulering en toezicht hierop. Uiteindelijk willen we voorkomen dat trajecten worden voortgezet via juridische procedures en schulden zich opstapelen. Het zorgt er bovendien voor dat we zo een duidelijkere afbakening krijgen van taken.” De Gerechtsdeurwaarder kan zich helemaal richten op het uitvoeren van werkzaamheden voor vorderingen die in de incassofase niet zijn geïncasseerd. Het conceptwetsvoorstel geeft hierover (de rollen van de verschillende partijen) nog geen duidelijke richting aan. De NVI is voor een gelijk speelveld en duidelijke rolverdeling in de schuldenketen. Cannock deelt die mening, zo vertelt Jos-Pieter: “Wij vinden dat de gerechtsdeurwaarders zich puur moeten bezighouden met het uitvoeren van de ambtshandelingen en werkzaamheden in de gerechtelijke executiefase. De minnelijke trajecten kunnen dan weer in zijn geheel worden ondergebracht bij gespecialiseerde incassobureaus.”

“De incassobranche laat van zich horen, ook in de politiek. Dat is een goede zaak, want schuldenproblematiek kan op deze manier beter aangepakt worden. Als we (mee)praten met de overheid, kan het incassoregister meteen goed worden vormgegeven.”

Incassoregister garandeert hoge standaarden

De komst van een incassoregister moet misstanden in de branche voorkomen. Alle incassobureaus worden hier verplicht ingeschreven, er worden eisen gesteld en gehandhaafd op correcte uitvoering hiervan. Dit alles moet kwetsbare schuldenaren beschermen tegen onjuiste incassopraktijken en het verhoogt de kwaliteit en dienstverlening van de incassobranche. Alle leden van de NVI houden zich aan hoge standaarden en behoeden schuldenaren voor hogere kosten. Daarom pleit de NVI voor een rol als houder van het register, zodat er tevens toezicht gehouden wordt op handhaving van de gestelde kwaliteitseisen. Een goede zaak, vindt Jos-Pieter: “De incassobranche laat van zich horen, ook in de politiek. Dat is een goede zaak, want schuldenproblematiek kan op deze manier beter aangepakt worden. Als we (mee)praten met de overheid, kan het incassoregister meteen goed worden vormgegeven.”

Wij hopen dat de wetgeving nog concreet wordt gemaakt voor de volgende verkiezingen. De komst van een incassoregister is immers opgenomen in het regeerakkoord uit 2017. Vrijdag 3 juli j.l. heeft de ministerraad ingestemd met het voorleggen van het wetsvoorstel voor de Wki aan de Raad van State. De tekst hiervan en van het advies van de Raad van State worden openbaar bij indiening bij de Tweede Kamer. Wij volgen het nieuws op de voet en zullen hierover publiceren zodra er meer bekend is gemaakt.

Wilt u meer weten over deze nieuwe wetgeving en/of de visie van Cannock? Neem dan contact met ons op.

 

Neem contact op

Meer weten over onze visie betreft de nieuwe wetgeving incassodienstverlening?

Neem contact met ons op, we vertellen je graag meer!

Bel 088 - 11 68 100

 

Op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen?