Skip to the content

Privacy Statement voor opdrachtgevers

Wie zijn wij?

Cannock is een organisatie op het gebied van credit management en maakt samen met de opdrachtgevers de stap van credit management naar credit experience. Met kennis, data, intelligentie en inlevingsvermogen is het mogelijk om ons volledig te verplaatsen in opdrachtgevers én in de beleving van hun klanten. Cannock helpt mensen, bedrijven en instellingen met betalingsoplossingen die bijdragen aan het structureel voorkomen van achterstanden. Door goed te luisteren en de juiste vragen te stellen bereiken we veel resultaat. Tijdens het gehele betaalproces hebben we oprechte aandacht voor de klanten van onze klanten. Dat maakt ons niet zomaar een partner in betalingsoplossingen, maar een verlengstuk van  je organisatie. 

1. Inleiding

Cannock legt in het kader van deze dienstverlening gegevens vast. In dit privacy statement informeren wij u over het gebruik van uw persoonsgegevens door Cannock. Cannock is ervan overtuigd dat de bescherming en eerbiediging  van de persoonlijke levenssfeer van haar stakeholders, zoals medewerkers, klanten, debiteuren en andere relaties, van groot belang is. Persoonsgegevens worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld.

Cannock is voor haar contact- en contractadministratie Verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Dit houdt in dat Cannock beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Cannock is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Cannock is voor haar minnelijke incassopraktijk de zogeheten Verwerkingsverant­woor­delijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevens-bescherming (AVG). Dit houdt in dat Cannock beslist welke persoonsgegevens worden verwerkt, met welk doel dat gebeurt en op welke manier. Cannock is ervoor verantwoordelijk dat de persoonsgegevens in overeenstemming met de AVG en op een behoorlijke en zorgvuldige wijze worden verwerkt.

Cannock is voor haar facturatie en debiteurenbeheer, een zogeheten verwerker in de zin van de AVG. Dit houdt in dat Cannock ten behoeve van onze opdrachtgevers, de Verwerkingsverantwoordelijke, persoonsgegevens verwerkt en dat onze opdrachtgevers beslissen welke persoonsgegevens wij verwerken, met welk doel en op welke manier.

2. Van wie we persoonsgegevens verwerken

Wat zijn persoonsgegevens?
Persoonsgegevens zijn alle gegevens die naar een persoon te herleiden zijn. Denk aan uw naam, uw telefoonnummer of uw e-mailadres. Maar bijvoorbeeld ook het IP-adres van uw computer of uw kenteken.
Verwerken is een wettelijk begrip. Het is ook een heel breed begrip. Het gaat namelijk om alles wat je kunt doen met gegevens: het verzamelen, vastleggen, ordenen, bewaren, bijwerken, wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, doorzenden, verspreiden, beschikbaar stellen, samenbrengen, met elkaar in verband brengen, afschermen, uitwissen en vernietigen van gegevens.

We verwerken persoonsgegevens van de medewerkers en inleenkrachten werkzaam bij of handelend in naam van opdrachtgever. Het gaat dan om de medewerkers waarmee we zakelijke contacten onderhouden of in de operationele afstemming over de opdracht contact hebben.

3. Waarom we gegevens verzamelen

Als opdrachtnemer registreren en onderhouden we persoonsgegevens van de medewerkers van opdrachtgever (contactpersoon). Deze gegevens worden gebruikt om in contact te komen, zakelijke afspraken te maken en in dossiers om (dossier)gegevens uit te wisselen en over uitvoering te communiceren en/of afstemming te zoeken. Waar er wordt gecommuniceerd, leggen we vast met wie die communicatie heeft plaatsgevonden.

4. Door ons verwerkte gegevens

4.1. Door de contactpersoon versterkte gegevens
Bij het aangaan van een zakelijke relatie, startend vanaf het aanvragen van informatie, tot en met de contacten die er zijn bij de behandeling van dossiers, leggen we de contactgegevens van de contactpersoon vast. Dit betreft naam, functietitel, emailadres en direct (mobiel) telefoonnummer.
Voor het versturen van nieuwsbrieven vragen we expliciet om toestemming voor de verwerking van de persoonsgegevens.

4.2. Opnemen van telefoongesprekken
Voor verbetering van onze dienstverlening en voor trainingsdoeleinden nemen we telefoongesprekken van ons callcenter op. We kunnen deze telefoongesprekken terugluisteren. De opgenomen telefoongesprekken worden na 30 dagen gewist.

5. Grondslag voor de gegevensverwerkingWaarom we gegevens verzamelen

We verwerken de gegevens van contactpersonen van de opdrachtgever op basis van de uitvoering van een overeenkomst. Ook de verwerkingen in voorbereiding op een overeenkomst vallen hieronder. Daarnaast verwerken we gegevens vanuit een gerechtvaardigd belang dat we als commerciële partij hebben.

6. Met wie we gegevens delen

Naam en mailadres delen we met de externe systeembeheerder om toegangsrechten van het opdrachtgeversportal in te richten.

7. Hoe we gegevens beschermen

Wij nemen passende beveiligingsmaatregelen om persoonsgegevens van contactpersonen te beschermen. Daarbij letten we er vooral op dat uw gegevens niet bij anderen terechtkomen en dat de toegang tot onze systemen afdoende is afgeschermd.

8. Hoe lang we uw gegevens bewaren

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor uw gegevens zijn verkregen en verder worden verwerkt. Wij bewaren uw gegevens:

  • zo lang het nodig is voor het doel waarvoor wij de gegevens hebben verkregen
  • zo lang wij een gerechtvaardigd belang hebben bij de bewaring van uw gegevens
  • tot de verjaringstermijn is verstreken
  • zo lang wij dit wettelijk verplicht zijn.

9. Welke rechten u heeft

Inzagerecht
De contactpersoon heeft het recht op inzage van de over hem of haar verwerkte gegevens. Deze vraag kan de contactpersoon stellen via onderstaande wijze. We sturen dan binnen 4 weken een overzicht toe van alle persoonsgegevens die we van de contactpersoon hebben.

Recht op correctie
De contactpersoon mag ons vragen om persoonsgegevens te verbeteren of aan te vullen. Dat kan als deze gegevens fouten bevatten of niet volledig zijn. Na een eigen controle voeren we deze wijzigingen direct door.

Bezwaar tegen het verwerken van uw gegevens

De contactpersoon kan bezwaar maken tegen een verwerking van persoonsgegevens. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die verwerking direct beëindigen. In andere situaties hebben we veelal de verplichting of een andere grondslag om de persoonsgegevens te blijven gebruiken.

Recht op dataportabiliteit

Waar het persoonsgegevens betreft die digitaal zijn en die we verwerken met toestemming van de contactpersoon of uit gronde van de uitvoering van een overeenkomst heeft de contactpersoon het recht om te vragen deze gegevens in een digitaal bestand te verzamelen en aan hem of haar of een derde partij over te dragen.

Recht op wissen van gegevens

De contactpersoon heeft het recht om persoonsgegevens te laten verwijderen. Waar het gaat om persoonsgegevens die we verwerken met toestemming zullen we die direct verwijderen. In de meeste situaties hebben we een wettelijke verplichting om gegevens gedurende een aantal jaren te bewaren. In dat geval kunnen we die gegevens niet verwijderen. We zullen een verzoek altijd zorgvuldig bekijken en verzoeker laten weten of we de persoonsgegevens kunnen verwijderen. Als dat niet kan, geven we daar de reden van op.

Om deze rechten te uitoefenen kunt u een mail sturen, met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, naar: rechten@cannock.nl.
Wij verzoeken u met klem op deze kopie uw BSN, paspoortnummer, MRZ (‘machine readable zone’: de strook met nummers onderaan het paspoort) en pasfoto door te strepen of op een andere wijze onleesbaar te maken. Cannock stuurt u zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen één maand, een overzicht of een reactie op het verzoek toe. Cannock zal steeds gemotiveerd laten weten hoe het verzoek wordt behandeld en wat de uitkomst daarvan is.

10. Verdere informatie en vragen

De functionaris gegevensbescherming is degene op ons kantoor die erop let dat we op juiste wijze met persoonsgegevens omgaan en deze adequaat beschermen. Bij vragen kunt u bij hem/haar terecht.

Contactgegevens functionaris gegevensbescherming

E-mail adres :           fg@cannock.nl

11. Hoe u een klacht kunt indienen

Als wij gegevens van u verzamelen en u ontevreden bent over deze privacyverklaring of de wijze waarop we met uw gegevens omgaan kunt u een klacht indienen bij onze  functionaris gegevensbescherming  door een mail te sturen naar het emailadres: klacht@cannock.nl of bij de  Nederlandse toezichthouder, de Autoriteit Persoons­gegevens. (www.autoriteitpersoonsgegevens.nl).

Wijzigingen
Cannock behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement, bijvoorbeeld vanwege nieuwe ontwikkelingen, online diensten of om conformiteit aan wet- en regelgeving te waarborgen. Deze wijzigingen zullen bekend worden gemaakt op onze website.

Privacy Statement opdrachtgevers